Zamówienie na przygotowanie i wydawanie obiadów (zakończone)

Wartość zamówienia Poniżej 750 000 EURO
Rodzaj zamówienia Usługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2017-07-28 , 14:01:42
I Zamawiający
Zamawiający Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
- adres Dembińskiego 3, 01-644 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon (0-22) 56-92-800
- faks (0-22) 83-36-424
- e-mail  
- adres internetowy  
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Ireneusz Górniakowski
- adres Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, Dembińskiego 3, 01-644 Warszawa
- lokal 1
- telefon (0-22) 569 28 09
- email  
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznych Beata Rybak
- adres Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, Dembińskiego 3, 01-644 Warszawa
- lokal 27
- telefon (0-22)5692817
- email zolops@ops-zoliborz.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówienia p. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu p. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Przygotowanie i wydawanie obiadów uprawnionym klientom Ośrodka w lokalu gastronomicznym Wykonawcy usługi, położonym w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, na podstawie talonów obiadowych o stałej wartości.
Opis zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i wydawanie obiadów uprawnionym klientom Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy, w jednym (lub dwóch) lokalu/ach gastronomicznym/ch będącym/ch w dyspozycji Wykonawcy usługi, położonym/ch w Dzielnicy Żoliborz, na podstawie talonu obiadowego o stałej wartości równej cenie 1 obiadu, podanej w ofercie wybranego Wykonawcy.
Prawo świadczeniobiorców do korzystania z usług wynika z przepisów ustawy z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 930 ze zm.).

2. Talony o wartości równej cenie jednostkowej obiadu Zamawiający wydrukuje i udostępni klientom, stosownie do wewnętrznej procedury w tym zakresie.

3. Wielkość zamówienia Zamawiający określa na 192 000 obiadów.
4. Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) określa kod: 55300000
5. Ze względu na specyficzny charakter usług oraz w związku z niemożnością dokładnego określenia wielkości zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo jego zmniejszenia. Zmniejszenie wielkości zamówienia nie będzie skutkowało odpowiedzialnością Zamawiającego. Ewentualne zmniejszenie wielkości zamówienia Zamawiający szacuje na nie więcej niż 15%.
6. Wartość przedmiotu zamówienia będzie iloczynem podanej przez Wykonawcę ceny 1 obiadu brutto i przewidywanej w okresie trwania umowy liczby obiadów, natomiast wartość zrealizowanego zamówienia będzie wynikała z iloczynu ceny 1 obiadu i faktycznej liczby wydanych obiadów.
7. Zamawiający wymaga aby Wykonawca przez cały okres wykonywania zamówienia zatrudniał minimum 1 osobę w wymiarze co najmniej 0,5 etatu na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016., poz. 1666 ze zm.). Pozostałe warunki dotyczące zatrudniania osób na umowę o pracę określone zostały w § 7 wzoru umowy.
8. Zamawiający, po zakończeniu realizacji zamówienia podstawowego nie wyklucza potrzeby udzielenia Wykonawcy zamówienia w trybie art. 67 Pzp w przypadku wystąpienia zwiększonego zapotrzebowania na dodatkowe świadczenia.
9. Uzupełnieniem opisu przedmiotu zamówienia są warunki zawarte w załączonym do SIWZ wzorze umowy - załącznik Nr 1 do SIWZ.

Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw Warszawa Dzielnica Żoliborz
Główny przedmiot (CPV) 55.30.00.00-
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej Nie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej Nie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramową Nie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej oferty Nie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania 24 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium 30000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada dokument zezwalający na prowadzenie działalności gospodarczej zbieżnej z przedmiotem zamówienia, np. dokument wystawiony przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

b) sytuacji ekonomiczno – finansowej;
Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia, na sumę nie niższą niż 300 000 zł.

c) zdolności technicznej lub zawodowej.

Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże,
1) że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał usługi o łącznej wartości brutto co najmniej 2 000 000 zł polegające na świadczeniu usług gastronomicznych, w tym co najmniej jedną usługę wykonaną w sposób ciągły w ramach jednej umowy przez okres co najmniej 12 miesięcy o wartości minimum 1 000 000 zł.
2) że dysponuje minimum 4 osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, nie karanymi i posiadającymi stan zdrowia umożliwiający wykonywanie usług będących przedmiotem niniejszego postępowania,
3) że dysponuje co najmniej jednym lokalem gastronomicznym w Dzielnicy Żoliborz umożliwiającym przygotowanie i wydawanie posiłków objętych niniejszym zamówieniem, dla około 340 osób dziennie, spełniającym wymagania sanitarne; lokal:
- musi być przystosowany dla osób niepełnosprawnych tzn. pozbawiony barier architektonicznych (wejście z poziomu „0”, bez schodów, drzwi wejściowe o szerokości minimum 90 cm), Zamawiający dopuszcza lokal położony na wyższej kondygnacji pod warunkiem, że jest pozbawiony barier architektonicznych i posiada windę dostosowaną dla osób niepełnosprawnych;
- musi być wyposażony we wszystkie niezbędne do wykonania zamówienia urządzenia i sprzęt a w szczególności stoły, krzesła, zastawę stołową itp.;
- musi posiadać zaplecze zapewniające utrzymanie obiadów w odpowiednio wysokiej temperaturze przez cały czas ich wydawania;
- musi być wyposażony w bezpłatną toaletę dla klientów;
- musi być położony w granicach administracyjnych Dzielnicy Żoliborz, blisko głównych ciągów komunikacji miejskiej a dojście do najbliższego przystanku nie powinno trwać dłużej niż 10 minut.
2. Oprócz spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 1 Wykonawcy muszą wykazać brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
3. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanych w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w innych walutach niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski dla tej waluty z dnia publikacji ogłoszenia.
4. Zamawiający, ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia zastrzega, że niniejsze zamówienie nie może być powierzone podwykonawcom.

IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu  
Kryteria oceny ofert
Cena 90 %
Doświadczenie 10 %
Warunki uzyskania dokumentacji postępowania Formularz można odebrać do dnia 2017-08-11
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.ops-zoliborz.waw.pl
Termin i miejsce składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Oferty/wnioski należy składać do dnia 2017-08-11 godzina 09:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać wnioski)
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert (jesli dotyczy) 2017-08-11, 09:30,
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE? Nie