Certyfikat jakości ISO

OPS Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy wprowadził, udokumentował i utrzymuje system zarządzania jakością zgodny z wymogami Normy PN-EN ISO 9001:2009.
Głównym celem wdrożenia tego systemu jest doskonalenie jakości świadczonych usług i organizacji pracy.
W czerwcu 2007 roku Ośrodek otrzymał Certyfikat (Nr 544/2007) wydany przez Polską Izbę Handlu Zagranicznego Certyfikacja Sp. z o.o. Dokument ten potwierdza, że przyjęty system zarządzania spełnia wymagania Normy PN-EN ISO 9001:2001 w zakresie świadczenia profesjonalnych usług socjalnych związanych z realizacją zadań pomocy społecznej na rzecz mieszkańców Dzielnicy Żoliborz.

certyfikatDyrektor Ośrodka ustanowił w drodze zarządzenia (Nr 2a/2007) Politykę Jakości, której głównymi założeniami są zasady praworządności, otwartości, przejrzystości i bezstronności. Przyjęte cele jakościowe zobowiązują do uwzględniania potrzeb i oczekiwań klientów, sprawnego i kompetentnego załatwiania spraw, doskonalenia komunikacji z klientami, stałego podnoszenia kwalifikacji pracowników zatrudnionych w Ośrodku.
W listopadzie 2008r. Międzynarodowa Organizacja Standaryzacyjna opublikowała nowe wydanie normy ISO 9001:2008, które zastąpiło normę ISO 9001:2000. Polski odpowiednik tej normy - PN-EN ISO 9001:2009 – został wydany przez Polski Komitet Normalizacyjny w lutym 2009r.
W dniach 7-8 czerwca 2010r. w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy został przeprowadzony audit odnowieniowy. Wyniki auditu dostarczyły dowodów, że system zarządzania jest utrzymywany zgodnie z zaleceniami. Dnia 11 czerwca 2010r. Ośrodek otrzymał Certyfikat potwierdzający spełnianie wymagań normy PN-EN ISO 9001:2009.

W dniach 19-20 maja 2016 r. odbył się audit odnowieniowy przeprowadzony przez Polską Izbę Handlu Zagranicznego Certyfikacja Sp. z o.o . Ośrodek otrzymał kolejny certyfikat potwierdzający spełnianie wymagań normy PN-EN ISO 9001:2009 ważny do dnia 10.06.2019 roku.