Bezpłatne porady prawne

Komunikat o działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie m.st. Warszawy

Dodatkowe informacje w załączniku

Od 1 stycznia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. poz. 1255) w myśl której nieodpłatna pomoc prawna przysługuje:

  • osobie fizycznej, której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. z późn. zm. ) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia;
  • osobie, która posiada Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. Poz. 1863);
  • osobie, która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu wojennego (Dz. U. Z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693);
  • osobie, która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o o którym mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa ( Dz. U. Nr 205, poz. 1203);
  • osobie, która nie ukończyła 26 lat lub która ukończyła 65 lat;
  • osobie, która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.

         Na terenie Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy funkcjonuje punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, który mieści się w siedzibie Urzędu Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy przy ul. Słowackiego 6/8 w pok. nr 2 na parterze budynku. Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest od poniedziałku do piątku zgodnie z następującym harmonogramem:

Poniedziałek:       9.00 – 13.00, 15.00 – 19.00         

Wtorek:                8.00 – 12.00, 14.30 – 18.30

Środa:                  9.00 – 13.00, 15.00 – 19.00

Czwartek:            9.00 – 13.00, 16.00 – 20.00

Piątek:                10.00 – 14.00, 16.00 – 20.00

          Szczegółowe informacje w sprawie nieodpłatnych porad prawnych, w tym też harmonogram prac punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, dostępne są na stronie internetowej.

 

Pliki do pobrania: