Deklaracja dostępności

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy

Data publikacji strony internetowej: 2002-12-12.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2015-11-25.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Na stronie znajdują się materiały w postaci plików PDF, które nie zapewniają obsługi dostępności treści.
 • Na stronie opublikowano także takie dokumenty, które:
  • pochodzą z różnych źródeł;
  • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co wpłynęło na ostateczny kształt, w tym treść dokumentu;
  • nie można zmienić ich struktury;
  • zostały opublikowane, zanim ustawa o dostępności cyfrowej weszła w życie.
 • Nie wszystkie zdjęcia i grafiki mają prawidłowe opisy alternatywne.

Deklarację sporządzono dnia 2020-09-10. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Deklaracja została ostatnio poddania przeglądowi i aktualizacji dnia 2023-03-31.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Adam Ćwikliński,adres poczty elektronicznej adam.cwiklinski@ops-zoliborz.waw.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 569 28 00. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy, ul. Dembińskiego 3, 01-644 Warszawa

Siedzibą Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st Warszawy jest jednopiętrowy budynek usytuowany przy ul. Dembińskiego 3 w Warszawie.

 

Do budynku prowadzi wejście od ul. Dembińskiego, przy drzwiach wejściowych do budynku znajduje się dzwonek zainstalowany na wysokości umożliwiającej skorzystanie osobie będącej na wózku. Drzwi wejściowe oznakowane są pasem kontrastowym dla osób słabowidzących.

 

Przed budynkiem Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy istnieje podjazd
dla wózków inwalidzkich. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze przy kasie.

 

Punkt obsługi klienta znajduje się na parterze budynku. Dalsze przejście zabezpieczone jest drzwiami otwieranymi przez pracowników Ośrodka. Drzwi są oznakowane pasami kontrastowymi dla osób niedowidzących. W budynku nie ma windy.

 

W budynku znajdują się oznaczenia w języku Braille’a – tabliczki NFC. Informację na tabliczce można odczytać przez aplikację zainstalowaną w smartfonie jak również jest na niej wytłoczona informacja
w języku Braille’a.

 

Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

W Ośrodku można skorzystać z przenośnej pętli indukcyjnej.

 

Dom Seniora „Piękny Brzeg”, ul. ks. J. Popiełuszki 16, 01-590 Warszawa.

Do budynku prowadzą dwa wejścia: pierwsze od ul. Harcerskiej, drugie od ul. H.Czaki. Dodatkowo wyjścia ewakuacyjne od zaplecza kuchennego oraz od strony mini ogródka.

Budynek niedostosowany dla osób niepełnosprawnych na wózkach, niedowidzących oraz  niewidzących.

Pokój kierownika oraz pokoje, w których odbywają się zajęcia dla seniorów znajdują się na parterze budynku. Pomieszczenia za każdym razem otwierane są przez Pracowników Domu. Pokoje wyposażone są w toalety przeznaczone dla seniorów oraz Pracowników. Brak toalety dla osób poruszających się na wózkach. Stołówka Domu Seniora znajduje się pomieszczeniach piwnicznych budynku, do których prowadzi kilkanaście schodów (brak możliwości dotarcia przez osoby na wózkach).

Przy budynku znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe, w tym trzy miejsca dla osób niepełnosprawnych. Dom Seniora „Piękny Brzeg” posiada wyznaczone miejsce parkingowe dla pojazdów dostarczających m.in. posiłki (przy wejściu od zaplecza kuchennego).

W Ośrodku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Żoliborskie Centrum Integracji i Aktywizacji Seniorów, ul. Wyspiańskiego 6/8 01-577 Warszawa.

Budynek posiada jedno wejście od ulicy Wyspiańskiego 6/8  dostosowane dla osób niepełnosprawnych, furtka bez barier, podjazd dla wózków inwalidzkich spełniających kryteria ,drzwi dostosowane do wjazdu oraz przestrzeń do poruszania się nimi po terenie budynku. Dostosowana jest jedna toaleta dla ww.

Placówka nie dysponuje miejscami postojowymi ani innymi ułatwieniami dla osób niesłyszących ani niedowidzących.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.