Dział Pomocy Specjalistycznej

Kierownik działu
Telefon: (22) 56 92 847
E-mail:
Adres: ul. Dembińskiego 3, 01-644 Warszawa
Fax: 22 833-64-24

Do zakresu działań Działu Pomocy Specjalistycznej należy w szczególności:

  • rozpoznanie, ocena i analiza potrzeb mieszkańców Żoliborza w zakresie pomocy społecznej, w szczególności osób bezrobotnych i osób niepełnosprawnych;
  • prowadzenie pracy socjalnej, w tym prowadzenie zajęć dla różnych grup klientów i rodzin wieloproblemowych;
  • przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych, udzielanie pomocy finansowej, usługowej, rzeczowej, organizowanie pomocy stosownie do potrzeb i możliwości ich zaspokajania, w tym prawnych i finansowych;
  • prowadzenie poradnictwa specjalistycznego, w tym psychologicznego, pedagogicznego, rodzinnego oraz dla osób niepełnosprawnych;
  • koordynacja i kontrola jakości specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz nadzór nad ich właściwym wykonywaniem;
  • aktywizacja środowiska lokalnego, w tym koordynowanie działań na rzecz środowiska lokalnego i prowadzenie klubu seniora;
  • prowadzenie działań wspierających w rodzinach mających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych;
  • współpraca z organizacjami pozarządowymi i instytucjami oraz innymi podmiotami w celu prawidłowej realizacji zadań;
  • inicjowanie, opracowywanie, koordynowanie i realizacja projektów i programów społecznych, w tym współfinansowanych w ramach środków zewnętrznych;
  • organizowanie wolontariatu oraz pomocy wolontarystycznej dla osób potrzebujących.