Dział Pomocy Środowiskowej I

Kierownik Działu: Beata Rybak
Telefon: 22 56-92-817
E-mail: beata.rybak@ops-zoliborz.waw.pl
Adres: ul. Dembińskiego 3, 01-644 Warszawa
Fax: 22 833-64-24

Do zakresu działań Działu Pomocy Środowiskowej I należy w szczególności:

 • rozpoznanie, ocena i analiza potrzeb mieszkańców Żoliborza w zakresie pomocy społecznej;
 • prowadzenie pracy socjalnej;
 • przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych, udzielanie pomocy finansowej, usługowej, rzeczowej, organizowanie pomocy stosownie do potrzeb i możliwości ich zaspokajania, w tym prawnych i finansowych;
 • przeprowadzanie wywiadów środowiskowych na rzecz innych uprawnionych podmiotów;
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi i instytucjami oraz innymi podmiotami w zakresie pomocy społecznej;
 • inicjowanie oraz współudział w opracowywaniu i realizacji lokalnych programów i projektów społecznych wynikających z rozpoznanych potrzeb Żoliborza, w tym finansowanych w ramach środków pomocowych UE, we współpracy z eurokoordynatorem, innymi komórkami organizacyjnymi Ośrodka oraz partnerami społecznymi;
 • aktywizacja środowiska lokalnego;
 • prowadzenie poradnictwa specjalistycznego i konsultacji indywidualnych w zakresie uzależnień i współuzależnień oraz przemocy;
 • zawieranie i ocena kontraktów socjalnych;
 • prowadzenie działań wspierających w rodzinach mających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych;
 • prowadzenie procedury „Niebieskiej karty" oraz koordynowanie prac grup roboczych;
 • kompletowanie dokumentów w sprawach kierowania klientów do domów pomocy społecznej.