Pomoc rodzinom z dziećmi

Obrazek

Oferujemy różne formy pomocy dla osób i rodzin:

 • Pomoc w formie pracy socjalnej.
 • Poradnictwo prawne, pedagogiczne, psychologiczne.
 • Pomoc finansową.
 • Pomoc w znalezieniu sposobów rozwiązania problemów i trudności w rodzinie.
 • Pomoc w zakresie negocjacji i rozwiązywania konfliktów.
 • Dofinansowanie do wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży.
 • Udział w imprezach okolicznościowych.
 • Pomoc w formie gorącego posiłku.
 • Pokrycie kosztów posiłków dla dzieci w szkole, przedszkolu, żłobku.
 • Wsparcie asystenta rodziny
 • Wsparcie dla osób doświadczających przemocy

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

 • ubóstwa,
 • sieroctwa
 • bezdomności
 • bezrobocia
 • niepełnosprawności
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby
 • przemocy w rodzinie
 • potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności
 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych
 • trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego
 • alkoholizmu lub narkomanii
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej

Każdy potrzebujący mieszkaniec Dzielnicy Żoliborz otrzyma profesjonalną i skuteczną pomoc. Wystarczy, że zadzwonisz!

 • Zapewniamy dyskrecję.
 • zgłoszenia osobiste
 • telefoniczne
 • e-mail (zolops@ops-zoliborz.waw.pl)
 • wywiad środowiskowy
 • profesjonalna rozmowa z życzliwym pracownikiem socjalnym.