Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy działa na podstawie Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
(Dz. U. z 2005 r., nr 180, poz. 1493 z późn. zm.)

 

Przewodniczącą Zespołu jest:

Pani Alicja Tyc – Żardecka; Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy

 

Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia:

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy

mieszczący się przy ul. Dembińskiego 3 w Warszawie

godziny otwarcia: 08.00-16.00

tel. 22 569 28 00

 

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Żoliborz tworzą przedstawiciele instytucji i organizacji działających na rzecz zapobiegania i zwalczania zjawiska przemocy w rodzinie tj. Ośrodka Pomocy Społecznej, Urzędu Dzielnicy Żoliborz, Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy, Oświaty, Ochrony Zdrowia, Policji, organizacji pozarządowych, a także Prokuratury oraz Sądu Rejonowego.

 

Zadaniem zespołu interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie pracy jednostek zaangażowanych w działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez:

  1. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
  2. podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
  3. inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
  4. rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;
  5. inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

 

Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty” i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie.

Jeśli doświadczasz przemocy lub jesteś świadkiem przemocy to skontaktuj się z przedstawicielem:

  • jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
  • gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
  • policji,
  • oświaty,
  • ochrony zdrowia.