Usługi opiekuńcze

Pomoc w formie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych przysługuje osobom samotnym lub pozostającym w rodzinie, które ze względu na wiek, niepełnosprawność lub chorobę wymagają opieki ze strony drugiej osoby lub pomocy w wykonywaniu czynności domowych, a rodzina nie jest w stanie takiej pomocy zapewnić.

Wykonawcą usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych

dla mieszkańców Żoliborza
jest Firma Gwarant Tomczyk Spółka Jawna

Oddział Warszawa
ul. Rydygiera 8/612
tel. 22 835-00-88, 22 835-33-88

usługi opiekuńcze świadczone będą w okresie od 1 września 2023 r. do 30 czerwca 2025 r.
specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone będą w okresie od 1 października 2023 r. do 30 czerwca 2024 r.

 

Zakres usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych jest zgodny z Zarządzeniem Prezydenta m. st. Warszawy nr 1710/2017 z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ustalenia „Standardów usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla m. st. Warszawy” oraz Zarządzenia nr 1395/2018 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 16 sierpnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalania "Standardów usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla m. st. Warszawy" oraz Zarządzenia nr 1648/2018 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 26 października 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia "Standardów usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla m. st. Warszawy".

Zakres usług opiekuńczych obejmuje m.in.:

 • dokonywanie zakupów i dostarczanie niezbędnych do codziennej egzystencji artykułów w sklepach/aptekach położonych najbliżej jego miejsca zamieszkania,
 • pomoc w terminowym regulowaniu opłat ze środków finansowych odbiorcy usług,
 • przygotowanie prostych posiłków dla odbiorcy usług (śniadanie, obiad, kolacja) lub dostarczenie obiadu,
 • podanie posiłku, pomoc przy spożywaniu posiłku lub karmienie, sprzątanie po posiłkach,
 • sprzątanie mieszkania, wynoszenie śmieci,
 • umawianie wizyt lekarskich, pilnowanie terminu umówionych wizyt lekarskich, zgłoszenie potrzeby wizyty
  w środowisku pielęgniarce środowiskowej,
 • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych w uzasadnionych przypadkach, jeżeli stan zdrowia uniemożliwia samodzielne wykonanie tej czynności,
 • towarzyszenie podczas spacerów, prowadzenie rozmów, czytanie prasy, książek,
 • czynności higieniczno-pielęgnacyjne, takie jak: asystowanie w czasie mycia i kąpieli, czesanie, pomoc przy goleniu zarostu twarzy, pomoc w ubieraniu się, zmiana odzieży, bielizny osobistej.

Zakres specjalistycznych usług opiekuńczych obejmuje m.in.:

 • kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych; motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji; prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych; wspólne organizowanie i spędzanie czasu wolnego,
 • pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych - poradnictwo specjalistyczne, interwencje kryzysowe, wsparcie psychologiczne, rozmowy terapeutyczne,
 • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia,
 • pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi, nauka planowania budżetu, asystowanie przy ponoszeniu wydatków, pomoc w uzyskaniu ulg w opłatach,
 • uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych,
 • pomoc w wykupywaniu lub zamawianiu leków w aptece,
 • pilnowanie przyjmowania leków, mierzenie ciśnienia tętniczego, mierzenie glikemii i temperatury ciała,
 • pomoc w utrzymaniu higieny, w tym w szczególności: mycie odbiorcy usług w łóżku (wyłącznie dla osoby leżącej), mycie głowy, pielęgnacja paznokci rąk i nóg, kąpiel w asyście osoby drugiej, zmiana odzieży, bielizny osobistej i pościelowej, zmiana pampersa/pieluchomajtek i innych środków pomocniczych, zapobieganie odleżynom
   i odparzeniom, karmienie odbiorcy usług w razie takiej konieczności, podanie płynów.

Zasady ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:

Odpłatność za 1 godzinę usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych jest ustalana  indywidualnie w zależności od posiadanego dochodu zgodnie z Uchwałą nr LIX/1566/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 grudnia 2017 r. oraz Uchwałą nr LXXIV/2080/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 września 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej realizowane przez m.st. Warszawę w zakresie zadań własnych gminy.

 

Miesięczny dochód osoby samotnie gospodarującej lub miesięczny dochód w rodzinie w relacji do kryterium dochodowego osoby lub rodziny, określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, w procentach

Wysokość opłaty w relacji do stawki za jedną godzinę usług, w procentach

powyżej

do (włącznie)

 

 

150%

bezpłatnie

150%

200%

10%

200%

250%

15%

250%

300%

30%

300%

350%

45%

350%

400%

60%

400%

450%

75%

450%

 

100%

 

Koszty 1 godziny usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych ponoszonych przez beneficjentów Ośrodka w okresie 1.02.2022 r. do 30.06.2023 r. 

 • Usługi opiekuńcze -  19,40 zł
 • Specjalistyczne usługi opiekuńcze – 27,16 zł

Ośrodek przyznaje usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na podstawie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi.