Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi (zakończone)

Wartość zamówienia Poniżej 750 000 EURO
Rodzaj zamówienia Usługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-09-05 , 13:57:02
I Zamawiający
Zamawiający Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
- adres Dembińskiego 3, 01-644 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon (0-22) 56-92-800
- faks (0-22) 83-36-424
- e-mail  
- adres internetowy  
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Ireneusz Górniakowski
- adres Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, Dembińskiego 3, 01-644 Warszawa
- lokal 1
- telefon (0-22) 569 28 09
- email  
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznych Beata Rybak
- adres Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, Dembińskiego 3, 01-644 Warszawa
- lokal 27
- telefon (0-22)5692817
- email zolops@ops-zoliborz.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówienia p. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu p. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Przygotowanie i wydawanie obiadów uprawnionym klientom Ośrodka w lokalu gastronomicznym wykonawcy usługi, położonym w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, na podstawie kart obiadowych.
Opis zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i wydawanie obiadów uprawnionym klientom Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy, w jednym (lub dwóch) lokalu/ach gastronomicznym/ch będącym/ch w dyspozycji Wykonawcy usługi, położonym/ch w Dzielnicy Żoliborz, na podstawie kart obiadowych.

2. Karty obiadowe Zamawiający wydrukuje i udostępni klientom, stosownie do wewnętrznej procedury w tym zakresie.

3. Wielkość zamówienia Zamawiający określa na 182 400 obiadów.

4. Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) określa kod: 55300000

5. Ze względu na specyficzny charakter usługi oraz w związku z niemożnością dokładnego oszacowania wielkości zamówienia:
1) Zamawiający zastrzega sobie prawo jego zmniejszenia. Zmniejszenie wielkości zamówienia, o którym mowa w ust. 3 nie będzie skutkowało odpowiedzialnością Zamawiającego. W przypadku zmniejszenia liczby godzin usług Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu zmiany liczby godzin usług, poza prawem do zapłaty wynagrodzenie za faktycznie zrealizowaną liczbę godzin wg stawki określonej w § 4 ust. 2 wzoru umowy, z zastrzeżeniem ust. 3. Ewentualne zmniejszenie wielkości zamówienia Zamawiający szacuje na nie więcej niż 15%.
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo jego zwiększenia. W przypadku zwiększenia wielkości zamówienia o którym mowa w ust. 3, okres realizacji umowy, o którym mowa w Rozdziale V SIWZ może ulec skróceniu. Zwiększenie liczby obiadów nastąpi wówczas w drodze aneksu do umowy, przy czym cena jednostkowa obiadu musi być tożsama z ceną ofertową.

6. Wartość przedmiotu zamówienia będzie iloczynem podanej przez Wykonawcę w jego ofercie ceny jednego obiadu brutto i liczby obiadów przewidzianej przez Zamawiającego (ust.3) w okresie trwania umowy, natomiast wartość zrealizowanego zamówienia będzie wynikała z iloczynu ceny jednego obiadu i faktycznej liczby dostarczonych obiadów.

7. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu stosuje klauzulę społeczną na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp.

8. Zamawiający wymaga aby Wykonawca zobowiązał się zatrudnić przez cały okres realizacji zamówienia przy jego wykonywaniu osobę/y na umowę o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2019.1040 ze zm.) Zamawiający dopuszcza spełnienie tego warunku poprzez wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionego/ych już pracownika/ów. Warunki dotyczące zatrudnienia określone zostały w § 6 wzoru umowy.

9. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 1 do SIWZ.

10. Uzupełnieniem opisu przedmiotu zamówienia są warunki zawarte w załączonym do SIWZ wzorze umowy - załącznik Nr 2 do SIWZ.
 

Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw Warszawa Dzielnica Żoliborz
Główny przedmiot (CPV) 55.30.00.00-
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej Nie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej Nie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramową Nie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej oferty Nie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania 24 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium 30000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada dokument zezwalający na prowadzenie działalności gospodarczej zbieżnej z przedmiotem zamówienia.
b) sytuacji ekonomiczno – finansowej;
Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia, na sumę nie niższą niż 300 000 zł.
c) zdolności technicznej lub zawodowej (wiedza i doświadczenie).
Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże:
1) że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał usługi o łącznej wartości brutto co najmniej 2 000 000 zł polegające na świadczeniu usług gastronomicznych, w tym co najmniej jedną usługę wykonaną w sposób ciągły w ramach jednej umowy przez okres co najmniej 12 miesięcy o wartości minimum 1 000 000 zł.
2) że dysponuje minimum 4 osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, nie karanymi i posiadającymi stan zdrowia umożliwiający wykonywanie usług będących przedmiotem niniejszego postępowania,
3) że dysponuje co najmniej jednym lokalem gastronomicznym w Dzielnicy Żoliborz umożliwiającym przygotowanie i wydawanie posiłków objętych niniejszym zamówieniem, dla około 340 osób dziennie, spełniającym wymagania sanitarne; lokal:
- musi być przystosowany dla osób niepełnosprawnych tzn. pozbawiony barier architektonicznych (wejście z poziomu „0”, bez schodów, drzwi wejściowe o szerokości minimum 90 cm), Zamawiający dopuszcza lokal położony na wyższej kondygnacji pod warunkiem, że jest pozbawiony barier architektonicznych i posiada windę dostosowaną dla osób niepełnosprawnych;
- musi być wyposażony we wszystkie niezbędne do wykonania zamówienia urządzenia i sprzęt a w szczególności stoły, krzesła, zastawę stołową itp.;
- musi posiadać zaplecze zapewniające utrzymanie obiadów w odpowiednio wysokiej temperaturze przez cały czas ich wydawania;
- musi być wyposażony w bezpłatną toaletę dla klientów;
- musi być położony w granicach administracyjnych Dzielnicy Żoliborz, blisko głównych ciągów komunikacji miejskiej a dojście do najbliższego przystanku nie powinno trwać dłużej niż 10 minut.
2. Oprócz spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 1 Wykonawcy muszą wykazać brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
3. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanych w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonych w innych walutach niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski dla tej waluty z dnia publikacji ogłoszenia.
4. Zamawiający, ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia zastrzega, że niniejsze zamówienie nie może być powierzone podwykonawcom.

VIII. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia.

1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp, Wykonawca do oferty, sporządzonej na formularzu wg załącznika Nr 3 do SIWZ załącza:
a) oświadczenie o niepodleganiu sporządzone według treści załącznika Nr 4 do SIWZ (dokument w oryginale);
b) aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (dokument w oryginale lub poświadczony za zgodność z oryginałem).
Odpis z rejestru (np. KRS) musi zawierać aktualny wykaz osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy. Wykonawcy, którzy dokonali zmian w zakresie organów zarządzających, które nie są uwidocznione w dokumencie rejestrowym winni złożyć dokumenty potwierdzające aktualny stan składu organu zarządzającego.
2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca załącza do oferty:
a) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków, zgodnie z wymogami Zamawiającego określonymi w rozdziale VII SIWZ, sporządzone według treści załącznika Nr 5 do SIWZ (dokument w oryginale);
b) wykaz usług, sporządzony według treści załącznika Nr 6 do SIWZ (dokument w oryginale), wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dowodów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie (dokument w oryginale lub potwierdzony za zgodność z oryginałem);
Uwaga: Jeżeli załączone do wykazu dowody nie potwierdzają wykonania usług o wartości wymaganej w Rozdziale VII SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić inny dokument z którego wynikać będzie spełnienie warunku wiedzy i doświadczenia zarówno co do usługi odpowiadającej przedmiotowi zamówienia, czasu jej wykonywania, jak i wymaganej wartości.
c) wykaz osób, sporządzony według treści załącznika Nr 7 do SIWZ (dokument w oryginale), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami oraz złożeniem wraz z wykazem oświadczenia
potwierdzającego między innymi, że osoby te dysponują stanem zdrowia umożliwiającym wykonywanie usług będących przedmiotem niniejszego postępowania;
d) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (dokument w oryginale lub poświadczony za zgodność z oryginałem);
e) dokument stwierdzający prawo do dysponowania lokalem przeznaczonym do przygotowania posiłków (dokument w oryginale lub poświadczony za zgodność z oryginałem);
f) dokument potwierdzający spełnianie wymagań sanitarnych przez wymieniony lokal, (dokument w oryginale lub poświadczony za zgodność z oryginałem).

3. Oprócz wymienionych wcześniej dokumentów Wykonawca składa oryginał pełnomocnictwa, o którym mowa w rozdziale IX pkt 5 SIWZ (o ile ustanowiono), dopuszcza się kopie notarialnie potwierdzone.
4. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana poprzez sprawdzenie czy złożone przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu opisanych w Rozdziale VII SIWZ.
5. Złożone oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia, nie później niż na dzień składania ofert.

IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu  
Kryteria oceny ofert
Cena 90 %
Doświadczenie 10 %
Warunki uzyskania dokumentacji postępowania Formularz można odebrać do dnia 2019-09-20
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.ops-zoliborz.waw.pl
Termin i miejsce składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Oferty/wnioski należy składać do dnia 2019-09-20 godzina 09:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać wnioski)
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert (jesli dotyczy) 2019-09-20, 09:30, OPS Warszawa ul. Dembińskiego 3 s. 14/15
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE? Nie