Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2019-2020

Szanowni Państwo, informujemy, że m.st Warszawa realizuje Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020” finansowany ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego oraz ze środków m.st. Warszawy.

Do kogo Program jest skierowany?
Program skierowany jest do pełnoletnich mieszkańców Warszawy – osób z niepełnosprawnościami posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (zgodnie
z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub orzeczenie równoważne do wymienionych), które wymagają usługi asystenta wspierającego uczestnika Programu w wykonywaniu codziennych aktywnościach oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Realizatorzy:

  1. Fundacja La Fontaine – organizacja pozarządowa wyłoniona w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadnia www.fundacjalafontaine.org tel. 575 866 880, adres e-mail: a.dyla@fundacjalafontaine.org

  2. Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa” ul. Z. Nałkowskiej 11, 01-886 Warszawa; tel. 22 277 49 89 adres e-mail: asystent@um.warszawa.pl

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej www.politykaspoleczna.um.warszawa.pl