Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Od końca 2014 r. w Polsce realizowany jest Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ). Program współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Fund for European  Aid to the Most Deprived - FEAD).

Program został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Główny cel Programu to udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków. Funkcję Instytucji Zarządzającej Programem (IZ) pełni Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Instytucji Pośredniczącej (IP) - Agencja Rynku Rolnego (ARR), która jest odpowiedzialna m.in. za podpisywanie umów z dostawcami żywności oraz organizacjami partnerskimi, których zadaniem jest dystrybucja produktów żywnościowych na poziomie regionalnym i lokalnym.

Uprawnienie do korzystania z pomocy żywnościowej jest uwarunkowane znajdowaniem się w trudnej sytuacji życiowej (sytuacje takie wymienia art 7 ustawy o pomocy społecznej) oraz spełnianiem kryterium dochodowego, które zostało określone na poziomie 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej, tj. 1 542,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz 1 161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej wydaje Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy    

Od 14 do 20 lipca w godz. od 8.00 – 11.00. uprawnione osoby mogą się zgłaszać po odbiór żywności do Mokotowskiego Hospicjum św. Krzyża, ul. Magazynowa 14.

Przed odbiorem żywności każdy powinien się zgłosić do pracownika socjalnego Mokotowskiego Hospicjum św. Krzyża w celu założenia karty - pracownik socjalny jest dostępny pod tym samym adresem, co odbiór żywności w godz. 8.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku.

Kontakt dla beneficjentów do organizacji wydającej żywność: mokotowskiehospicjum@onet.pl

Przydział żywności do odbioru w lipcu na osobę: 21,02 kg/osobę (jeśli w rodzinie jest np. 5 osób, to do odbioru będzie 5 x 21,02 kg).

  • Cukier – 4 szt.
  • Fasolka po bretońsku – 3 szt.
  • Herbatniki maślane – 2 szt.
  • Koncentrat pomidorowy – 7 szt.
  • Płatki owsiane – 2 szt.
  • Ryż biały – 2 szt.
  • Ser podpuszczkowy dojrzewający – 4 szt.
  • Szynka drobiowa – 8 szt.
  • Mleko UHT – 7 szt.

Pliki do pobrania: