Praktyki studenckie

Studenci warszawskich wyższych uczelni  w ramach podpisanych porozumień pomiędzy uczelniami a Ośrodkiem,  mogą odbywać w Ośrodku praktyki studenckie. W tym celu należy złożyć w Ośrodku skierowanie z uczelni wraz z zakresem programu i wymiaru praktyk , sposobem zaliczenia praktyk.

W trakcie praktyk studenci zapoznają się między innymi:

  • z formalnymi podstawami funkcjonowania Ośrodka, przepisami prawa, strukturą organizacyjną, zasadami finansowania,
  • z trybem zgłaszania klientów,
  • z dokumentacją prowadzoną przez pracowników socjalnych,
  • z metodami stosowanymi przez pracowników i narzędziami pracy z różnymi grupami beneficjentów,
  • z formami i zasadami współpracy z innymi instytucjami, organizacjami,
  • pogłębiają wiedzę na temat metod i technik oraz specyfiki pracy Ośrodka,
  • przeprowadzają wywiady środowiskowe w obecności pracowników socjalnych i opracowują projekty planów pomocy.