Przetarg nieograniczony na usługi cateringowe (zakończone)

Wartość zamówienia Poniżej 209 000 EURO
Rodzaj zamówienia Usługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2016-03-29 , 15:29:43
I Zamawiający
Zamawiający Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
- adres Dembińskiego 3, 01-644 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon (0-22) 56-92-800
- faks (0-22) 83-36-424
- e-mail  
- adres internetowy  
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Ireneusz Górniakowski
- adres Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, Dembińskiego 3, 01-644 Warszawa
- lokal 1
- telefon (0-22) 569 28 09
- email  
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznych Maria Malmurowicz
- adres Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, Żoliborskie Centrum Integracji i Aktywizacji Seniorów ul. Wyspiańskiego 6/8
- lokal 24
- telefon (0-22)8394088
- email  
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówienia Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, Dembińskiego 3, 01-644 Warszawa
- lokal 0
Adres, na który należy przesyłać oferty p. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Usługi cateringowe – przygotowanie i dostarczanie obiadów i śniadań dla uprawnionych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, korzystających z Ośrodków Wsparcia.
Opis zamówienia
Wielkość zamówienia Zamawiający określa na:
a) 24 035 obiadów dwudaniowych,
b) 10 879 obiadów jednodaniowych,
c) 10 626 śniadań.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 1 do SIWZ.
Uzupełnieniem opisu przedmiotu zamówienia są warunki zawarte w załączonym do SIWZ wzorze umowy - załącznik Nr 9 do SIWZ.
Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) określają kody: 55321000-6 i 55520000-1.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw Warszawa Żoliborz
Główny przedmiot (CPV) 55.32.10.00-6
Dodatkowe przedmioty (CPV) 55.52.00.00-1

 

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej Nie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej Nie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramową Nie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System Zakupów Nie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej oferty Nie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania 12 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium 10000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
(Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie)

2) posiadania wiedzy i doświadczenia do wykonania przedmiotowego zamówienia;
• Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał lub wykonuje (dot. świadczeń okresowych lub ciągłych) co najmniej dwie usługi cateringowe o łącznej wartości brutto minimum 300 000 zł, których należyte wykonanie potwierdzone zostanie przez Wykonawcę załączonymi do oferty dowodami.

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
• Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje:
1) minimum 2 osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, niekaranymi i posiadającymi stan zdrowia umożliwiający wykonywanie usług będących przedmiotem niniejszego postępowania,
2) lokalem umożliwiającym przygotowywanie posiłków objętych niniejszym zamówieniem, spełniającym wymagania sanitarne,
3) środkiem transportu do przewożenia posiłków.

4) znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
• posiada opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia, na sumę nie niższą niż 100 000 zł.,
• posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na sumę minimum 100 000 zł.

2. Oprócz spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 1 Wykonawcy muszą wykazać brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
 

IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena 90 %
Doświadczenie 10 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień Formularz można odebrać do dnia 2016-04-07
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.ops-zoliborz.waw.pl
Termin i miejsce składania ofert Oferty należy składać do dnia 2016-04-07 godzina 09:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert 2016-04-07, 09:30, OPS Warszawa, Dembińskiego 3, pok.14
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE? Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE 2016-03-29