Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zakońcvzony)

Wartość zamówienia

  Poniżej 750 000 EURO
Rodzaj zamówienia Usługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2016-12-05 , 10:46:33
I Zamawiający
Zamawiający Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
- adres Dembińskiego 3, 01-644 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon (0-22) 56-92-800
- faks (0-22) 83-36-424
- e-mail  
- adres internetowy  
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Ireneusz Górniakowski
- adres Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, Dembińskiego 3, 01-644 Warszawa
- lokal 1
- telefon (0-22) 569 28 09
- email  
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznych Dorota Siemiatycka
- adres Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, Dembińskiego 3, 01-644 Warszawa
- lokal 10
- telefon (0-22)5692847
- email  
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówienia p. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu p. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Świadczenie przez Wykonawcę specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – w tym dla osób z upośledzeniem umysłowym i wykazujących inne zakłócenia procesów poznawczych i dla osób chorujących psychicznie i wykazujących inne niż psychotyczne zakłócenia czynności psychicznych na terenie Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i art. 138g ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. DZ. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).
Postępowanie jest prowadzone w trybie art. 138o wymienionej ustawy.

Opis zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – w tym dla osób z upośledzeniem umysłowym i wykazujących inne zakłócenia procesów poznawczych i dla osób chorujących psychicznie i wykazujących inne niż psychotyczne zakłócenia czynności psychicznych zamieszkałych na terenie Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy Warszawy, zwanych dalej świadczeniobiorcami.
Prawo świadczeniobiorców do korzystania z usług wynika z przepisu ustawy z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 930 ze zm.).

2. Szacunkowa wielkość zamówienia to 6250 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych. Przewidywana, szacunkowa liczba świadczeniobiorców w okresie trwania umowy to 60 osób, w tym ok. 10 dzieci.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – zakres usług opiekuńczych stanowi załącznik Nr 1 do SIWZ.
4. Uzupełnieniem opisu przedmiotu zamówienia są warunki zawarte w załączonym do SIWZ wzorze umowy - załącznik Nr 2 do SIWZ.
5. Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) określa kod: 85312400-3.
6. Ze względu na specyficzny charakter usług oraz w związku z niemożnością dokładnego określenia wielkości zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo jego zmniejszenia. Zmniejszenie wielkości zamówienia nie będzie skutkowało odpowiedzialnością Zamawiającego. Ewentualne zmniejszenie wielkości zamówienia Zamawiający szacuje na nie więcej niż 15%.
7. Wartość przedmiotu zamówienia będzie iloczynem podanej przez Wykonawcę ceny 1 godziny usługi brutto i przewidzianej w okresie trwania umowy liczby godzin usług, natomiast wartość zrealizowanego zamówienia będzie wynikała z iloczynu ceny 1 godziny usługi i faktycznej liczby wykonanych godzin usług.
8. Zamawiający wymaga aby Wykonawca zatrudnił przy wykonywaniu zamówienia 1 osobę – koordynatora usług opiekuńczych w wymiarze co najmniej 0,5 etatu na podstawie umowy o pracę w rozumienie ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2015., poz. 1502 ze zm.) lub właściwych przepisów państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
9. Pozostałe warunki dotyczące zatrudnienia koordynatora na umowę o pracę określone są w § 7 wzoru umowy.

Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw Warszawa Żoliborz
Główny przedmiot (CPV) 85.31.24.00-3
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej Nie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej Nie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramową Nie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej oferty Nie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania 12 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium 0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne  
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu  
Kryteria oceny ofert
Cena 90 %
Doświadczenie 10 %
Warunki uzyskania dokumentacji postępowania Formularz można odebrać do dnia 2016-12-12
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.ops-zoliborz.waw.pl
Termin i miejsce składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Oferty/wnioski należy składać do dnia 2016-12-12 godzina 08:30
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać wnioski)
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert (jesli dotyczy) 2016-12-12, 09:00, Warszawa ul. Dembińskiego 3 pok. 14
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE? Nie