Pomoc osłonowa

GP-OR.0050.24.2022

 

ZARZĄDZENIE NR 24/2022

PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

z 10 stycznia 2022 r.

w sprawie wytycznych dotyczących sposobu postępowania o przyznanie zasiłku celowego z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego wobec osób samotnie gospodarujących

Na podstawie art. 33 ust. 3 i art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) i art. 110 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268) w związku z uchwałą Rady m.st. Warszawy nr LVII/1810/2021 z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie podwyższenia kwoty kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej uprawniającego do zasiłku celowego z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wytyczne do postępowania o przyznanie zasiłku celowego z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego wobec osób samotnie gospodarujących w brzmieniu określonym w załączniku do zarządzenia.

2. Przez osobę samotnie gospodarującą należy rozumieć osobę prowadzącą jednoosobowe gospodarstwo domowe zgodnie z art. 6 pkt. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268).

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom ośrodków pomocy społecznej m.st. Warszawy.

§ 3. 1. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy oraz poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń ośrodków pomocy społecznej m.st. Warszawy.

2. Zarządzenie wchodzi w życie z mocą od 1 stycznia 2022 r.

                                                                                                                                                                                

                   z up. PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY

                   /-/ Aldona Machnowska-Góra

                   Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy

Pliki do pobrania: