Postępowanie na usługi pielęgnacyjne (zakończone)

artość zamówienia Poniżej 750 000 EURO
Rodzaj zamówienia Usługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2017-08-25 , 13:58:34
I Zamawiający
Zamawiający Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
- adres Dembińskiego 3, 01-644 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon (0-22) 56-92-800
- faks (0-22) 83-36-424
- e-mail  
- adres internetowy  
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Ireneusz Górniakowski
- adres Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, Dembińskiego 3, 01-644 Warszawa
- lokal 1
- telefon (0-22) 569 28 09
- email  
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznych Teresa Dąbrowska
- adres Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, Dembińskiego 3, 01-644 Warszawa
- lokal 27
- telefon (0-22)5692818
- email  
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówienia p. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu p. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Usługi opiekuńcze: pielęgnacyjne oraz w zakresie codziennych potrzeb
życiowych – gospodarcze, na rzecz uprawnionych mieszkańców
Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
Opis zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opiekuńczych: pielęgnacyjnych oraz w zakresie codziennych potrzeb życiowych – gospodarczych, na rzecz uprawnionych mieszkańców Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.
Prawo świadczeniobiorców do korzystania z usług wynika z przepisów ustawy z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 930 ze zm.).

2. Wielkość zamówienia:
1) Szacunkowa, przewidywana liczba świadczeniobiorców wyniesie średnio:
a) 150 osób miesięcznie dla usług opiekuńczych pielęgnacyjnych,
b) 320 osób miesięcznie dla usług opiekuńczych gospodarczych
2) Szacunkowa, przewidywana liczba godzin usług w okresie trwania umowy wyniesie:
a) 7 800 godzin dla usług opiekuńczych pielęgnacyjnych,
b) 15 300 godzin dla usług opiekuńczych gospodarczych.
3. Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) określa kod: 85312100-0
4. Ze względu na specyficzny charakter usług oraz w związku z niemożnością dokładnego określenia wielkości zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo jego zmniejszenia. Zmniejszenie wielkości zamówienia nie będzie skutkowało odpowiedzialnością Zamawiającego. Ewentualne zmniejszenie wielkości zamówienia Zamawiający szacuje na nie więcej niż 15%.
5. Wartość przedmiotu zamówienia będzie iloczynem podanej przez Wykonawcę ceny 1 godziny usługi brutto i przewidywanej w okresie trwania umowy liczby godzin usług, natomiast wartość zrealizowanego zamówienia będzie wynikała z iloczynu ceny 1 godziny usługi i faktycznej liczby wykonanych godzin usług.
6. Zamawiający wymaga aby Wykonawca przez cały okres wykonywania zamówienia zatrudniał minimum 1 osobę w wymiarze 1 etatu na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016., poz. 1666 ze zm.). Pozostałe warunki dotyczące zatrudniania osób na umowę o pracę określone zostały w § 7 wzoru umowy.
7. Zamawiający, po zakończeniu realizacji zamówienia podstawowego nie wyklucza potrzeby udzielenia Wykonawcy zamówienia w trybie art. 67 Pzp w przypadku wystąpienia zwiększonego zapotrzebowania na dodatkowe świadczenia.
8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – zakres usług opiekuńczych stanowi załącznik Nr 1 do SIWZ
9. Uzupełnieniem opisu przedmiotu zamówienia są warunki zawarte w załączonym do SIWZ wzorze umowy - załącznik Nr 2 do SIWZ.

Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw Warszawa Dzielnica Żoliborz
Główny przedmiot (CPV) 85.31.21.00-0
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej Nie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej Nie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramową Nie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej oferty Nie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania 3 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium 10000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie

b) sytuacji ekonomiczno – finansowej;
Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia, na sumę nie niższą niż 100 000 zł.

c) zdolności technicznej lub zawodowej.

Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże,
1) że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał usługi o łącznej wartości brutto co najmniej 1 000 000 zł polegające na świadczeniu usług opiekuńczych, w tym co najmniej jedną usługę wykonaną w sposób ciągły w ramach jednej umowy przez okres co najmniej 12 miesięcy o wartości minimum 400 000 zł., których należyte wykonanie potwierdzone zostanie przez Wykonawcę załączonymi do oferty dowodami.
2) że dysponuje minimum 50 osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, nie karanymi i posiadającymi stan zdrowia umożliwiający wykonywanie usług będących przedmiotem niniejszego postępowania, w tym 30 osób mających wykształcenie minimum podstawowe i ukończony kurs lub szkolenie w zakresie opieki nad osobami starszymi oraz co najmniej 15 osób mających wykształcenie minimum średnie medyczne lub społeczne (np. pielęgniarka, fizjoterapeuta, pracownik socjalny itp.).
Ponadto Wykonawca musi dysponować 1 osobą, której powierzone zostanie koordynowanie i nadzorowanie przebiegu usług pielęgnacyjnych oraz 1 osobą, która będzie się zajmowała rozliczeniem godzin usług i odpłatności. Osoby te winny posiadać zdolności organizacyjne i minimum dwuletnie doświadczenie na podobnym stanowisku oraz co najmniej średnie wykształcenie.

2. Oprócz spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 1 Wykonawcy muszą wykazać brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
3. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanych w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w innych walutach niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski dla tej waluty z dnia publikacji ogłoszenia.
4. Zamawiający, ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia zastrzega, że niniejsze zamówienie nie może być powierzone podwykonawcom.

VII. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia.

1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp, Wykonawca do oferty, sporządzonej na formularzu wg załącznika Nr 3 do SIWZ załącza:
a) oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu sporządzone według treści załącznika Nr 4 do SIWZ (dokument w oryginale);
b) aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (dokument w oryginale lub poświadczony za zgodność z oryginałem).
Odpis z rejestru (np. KRS) musi zawierać aktualny wykaz osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy. Wykonawcy, którzy dokonali zmian w zakresie organów zarządzających, które nie są uwidocznione w dokumencie rejestrowym winni złożyć dokumenty potwierdzające powołanie nowych osób w skład organu zarządzającego.

2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca załącza do oferty:
a) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków, zgodnie z wymogami Zamawiającego określonymi w rozdziale VI SIWZ, sporządzone według treści załącznika Nr 5 do SIWZ (dokument w oryginale);
b) wykaz usług, sporządzony według treści załącznika Nr 6 do SIWZ (dokument w oryginale), wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dowodów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie (dokument w oryginale lub potwierdzony za zgodność z oryginałem);
Uwaga: Jeżeli załączone do wykazu dowody nie potwierdzają wykonania usług o wymaganej w Rozdziale VI SIWZ wartości, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić inny dokument z którego jednoznacznie wynikać będzie spełnienie warunku wiedzy i doświadczenia zarówno co do usługi odpowiadającej przedmiotowi zamówienia, czasu jej wykonywania, jak i wymaganej wartości.
c) wykaz osób, sporządzony według treści załącznika Nr 7 do SIWZ (dokument w oryginale), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami oraz złożeniem wraz z wykazem oświadczenia potwierdzającego między innymi, że osoby te dysponują stanem zdrowia umożliwiającym wykonywanie usług będących przedmiotem niniejszego postępowania;
d) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (dokument w oryginale lub poświadczony za zgodność z oryginałem);
3. Oprócz wymienionych wcześniej dokumentów Wykonawca składa oryginały pełnomocnictw, o których mowa w rozdziale VI pkt 3 i rozdziale VIII pkt 5 SIWZ (o ile ustanowiono), dopuszcza się kopie notarialnie potwierdzone.
4. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana poprzez sprawdzenie czy złożone przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu opisanych w Rozdziale VI SIWZ.
5. Złożone oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia, nie później niż na dzień składania ofert.

IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu  
Kryteria oceny ofert
Cena 90 %
Doświadczenie 10 %
Warunki uzyskania dokumentacji postępowania Formularz można odebrać do dnia 2017-09-06
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.ops-zoliborz.waw.pl
Termin i miejsce składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Oferty/wnioski należy składać do dnia 2017-09-06 godzina 14:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać wnioski)
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert (jesli dotyczy) 2017-09-06, 14:30, Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy ul. Dembińskiego 3, pok. 14
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE? Nie