Realizacja Programu Opieki wytchnieniowej - edycja 2023

Miasto Stołeczne Warszawa realizuje Program „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023, który finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy:

wartość finansowania – 1 480 421,01 zł

całkowita wartość zadania – 1 480 421,01 zł

Celem Programu jest:

 • wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi;
 • czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację;

Do kogo skierowane są usługi wytchnieniowe?

Program skierowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 • osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności bądź równoważnym.
 • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności

W 2023 roku Program realizowany jest w dwóch modułach:

 • opieki wytchnieniowej dziennej (Moduł I)

Z programu opieki wytchnieniowej  dziennej  można skorzystać w dwóch formach

 1. w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnościami

  lub

 1. w Ośrodku Opieki Wytchnieniowej w Centrum Wsparcia Społecznego „Na Przedwiośniu”
 • opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego (Moduł II) przez:
 1. Dom Pomocy Społecznej „Kombatant”
 2. Dom Pomocy Społecznej „Pod Brzozami”.

Nabór wniosków w formie dziennej w miejscu zamieszkania rozpoczyna się od 4.05.2023 r.

Realizator: PRM Stowarzyszenie

telefon: 603 662 440

Karty zgłoszenia można składać:

elektronicznie na adres: ow@prmstowarzyszenie.org

osobiście: ul. Widoczna 37, 04-647 Warszawa (Warszawa-Wawer), dojazd autobusem linii 521 przystanek Solidna, koleją liniami R7, S10 do stacji Warszawa-Wawer

Nabór wniosków w formie całodobowej rozpoczyna się od 26.04.2023 r.

Realizatorzy:

Dom Pomocy Społecznej „Kombatant”

ul. Sternicza 125

01-350 Warszawa

Tel. 22 665 22 39 wew. 102

e-mail: bgozdek@um.warszawa.pl

Dom Pomocy Społecznej „Pod Brzozami”

ul. Bohaterów 46/48

03-007 Warszawa

Tel. 786 856 726

e-mail: jzarecka@um.warszawa.pl

Wnioski można składać od poniedziałku do piątku.

Co musisz zrobić, aby przystąpić do Programu opieki wytchnieniowej ?

 1. Wypełnij dokumenty przystąpienia do Programu, które znajdziesz poniżej (kartę zgłoszenia)
 2. Skontaktuj się z Realizatorem w celu ustalenia szczegółów przystąpienia do Programu:
 3. Dołącz kopię orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności bądź orzeczenie o niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub orzeczenie równoważne do wymienionych) a w przypadku osób ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie przedstaw oryginał postanowienia o ustanowieniu opieki, jak również wskazanie aktualnego sądu prowadzącego nadzór.
 4. Złóż dokumenty u Realizatora (kartę zgłoszenia, oświadczenie, informację o udostępnieniu danych oraz podpisany regulamin dotyczący wsparcia w miejscu zamieszkania lub wsparcia całodobowego).