Zamówienia publiczne

Zamówienie na przygotowanie i wydawanie obiadów (zakończone)

Wartość zamówienia Poniżej 750 000 EURO
Rodzaj zamówienia Usługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2017-07-28 , 14:01:42
I Zamawiający
Zamawiający Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
- adres Dembińskiego 3, 01-644 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon (0-22) 56-92-800
- faks (0-22) 83-36-424
- e-mail  
- adres internetowy  
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Ireneusz Górniakowski
- adres Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, Dembińskiego 3, 01-644 Warszawa
- lokal 1
- telefon (0-22) 569 28 09
- email  
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznych Beata Rybak
- adres Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, Dembińskiego 3, 01-644 Warszawa
- lokal 27
- telefon (0-22)5692817
- email zolops@ops-zoliborz.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówienia p. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu p. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Przygotowanie i wydawanie obiadów uprawnionym klientom Ośrodka w lokalu gastronomicznym Wykonawcy usługi, położonym w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, na podstawie talonów obiadowych o stałej wartości.
Opis zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i wydawanie obiadów uprawnionym klientom Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy, w jednym (lub dwóch) lokalu/ach gastronomicznym/ch będącym/ch w dyspozycji Wykonawcy usługi, położonym/ch w Dzielnicy Żoliborz, na podstawie talonu obiadowego o stałej wartości równej cenie 1 obiadu, podanej w ofercie wybranego Wykonawcy.
Prawo świadczeniobiorców do korzystania z usług wynika z przepisów ustawy z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 930 ze zm.).

2. Talony o wartości równej cenie jednostkowej obiadu Zamawiający wydrukuje i udostępni klientom, stosownie do wewnętrznej procedury w tym zakresie.

3. Wielkość zamówienia Zamawiający określa na 192 000 obiadów.
4. Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) określa kod: 55300000
5. Ze względu na specyficzny charakter usług oraz w związku z niemożnością dokładnego określenia wielkości zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo jego zmniejszenia. Zmniejszenie wielkości zamówienia nie będzie skutkowało odpowiedzialnością Zamawiającego. Ewentualne zmniejszenie wielkości zamówienia Zamawiający szacuje na nie więcej niż 15%.
6. Wartość przedmiotu zamówienia będzie iloczynem podanej przez Wykonawcę ceny 1 obiadu brutto i przewidywanej w okresie trwania umowy liczby obiadów, natomiast wartość zrealizowanego zamówienia będzie wynikała z iloczynu ceny 1 obiadu i faktycznej liczby wydanych obiadów.
7. Zamawiający wymaga aby Wykonawca przez cały okres wykonywania zamówienia zatrudniał minimum 1 osobę w wymiarze co najmniej 0,5 etatu na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016., poz. 1666 ze zm.). Pozostałe warunki dotyczące zatrudniania osób na umowę o pracę określone zostały w § 7 wzoru umowy.
8. Zamawiający, po zakończeniu realizacji zamówienia podstawowego nie wyklucza potrzeby udzielenia Wykonawcy zamówienia w trybie art. 67 Pzp w przypadku wystąpienia zwiększonego zapotrzebowania na dodatkowe świadczenia.
9. Uzupełnieniem opisu przedmiotu zamówienia są warunki zawarte w załączonym do SIWZ wzorze umowy - załącznik Nr 1 do SIWZ.

Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw Warszawa Dzielnica Żoliborz
Główny przedmiot (CPV) 55.30.00.00-
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej Nie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej Nie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramową Nie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej oferty Nie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania 24 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium 30000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada dokument zezwalający na prowadzenie działalności gospodarczej zbieżnej z przedmiotem zamówienia, np. dokument wystawiony przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

b) sytuacji ekonomiczno – finansowej;
Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia, na sumę nie niższą niż 300 000 zł.

c) zdolności technicznej lub zawodowej.

Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże,
1) że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał usługi o łącznej wartości brutto co najmniej 2 000 000 zł polegające na świadczeniu usług gastronomicznych, w tym co najmniej jedną usługę wykonaną w sposób ciągły w ramach jednej umowy przez okres co najmniej 12 miesięcy o wartości minimum 1 000 000 zł.
2) że dysponuje minimum 4 osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, nie karanymi i posiadającymi stan zdrowia umożliwiający wykonywanie usług będących przedmiotem niniejszego postępowania,
3) że dysponuje co najmniej jednym lokalem gastronomicznym w Dzielnicy Żoliborz umożliwiającym przygotowanie i wydawanie posiłków objętych niniejszym zamówieniem, dla około 340 osób dziennie, spełniającym wymagania sanitarne; lokal:
- musi być przystosowany dla osób niepełnosprawnych tzn. pozbawiony barier architektonicznych (wejście z poziomu „0”, bez schodów, drzwi wejściowe o szerokości minimum 90 cm), Zamawiający dopuszcza lokal położony na wyższej kondygnacji pod warunkiem, że jest pozbawiony barier architektonicznych i posiada windę dostosowaną dla osób niepełnosprawnych;
- musi być wyposażony we wszystkie niezbędne do wykonania zamówienia urządzenia i sprzęt a w szczególności stoły, krzesła, zastawę stołową itp.;
- musi posiadać zaplecze zapewniające utrzymanie obiadów w odpowiednio wysokiej temperaturze przez cały czas ich wydawania;
- musi być wyposażony w bezpłatną toaletę dla klientów;
- musi być położony w granicach administracyjnych Dzielnicy Żoliborz, blisko głównych ciągów komunikacji miejskiej a dojście do najbliższego przystanku nie powinno trwać dłużej niż 10 minut.
2. Oprócz spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 1 Wykonawcy muszą wykazać brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
3. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanych w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w innych walutach niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski dla tej waluty z dnia publikacji ogłoszenia.
4. Zamawiający, ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia zastrzega, że niniejsze zamówienie nie może być powierzone podwykonawcom.

IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu  
Kryteria oceny ofert
Cena 90 %
Doświadczenie 10 %
Warunki uzyskania dokumentacji postępowania Formularz można odebrać do dnia 2017-08-11
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.ops-zoliborz.waw.pl
Termin i miejsce składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Oferty/wnioski należy składać do dnia 2017-08-11 godzina 09:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać wnioski)
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert (jesli dotyczy) 2017-08-11, 09:30,
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE? Nie

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi (zakończone)

   
Wartość zamówienia Poniżej 750 000 EURO
Rodzaj zamówienia Usługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2017-04-24 , 12:12:50
I Zamawiający
Zamawiający Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
- adres Dembińskiego 3, 01-644 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon (0-22) 56-92-800
- faks (0-22) 83-36-424
- e-mail  
- adres internetowy  
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Ireneusz Górniakowski
- adres Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, Dembińskiego 3, 01-644 Warszawa
- lokal 1
- telefon (0-22) 569 28 09
- email  
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznych Małgorzata Jaskułowska
- adres Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, Dembińskiego 3, 01-644 Warszawa
- lokal 0
- telefon (0-22)8324556
- email  
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówienia Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, Żoliborskie Centrum Integracji i Aktywizacji Seniorów ul. Wyspiańskiego 6/8
- lokal 24
Adres, na który należy przesyłać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu p. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Usługi cateringowe – przygotowanie i dostarczanie obiadów i śniadań dla uprawnionych beneficjentów Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, korzystających z Ośrodków Wsparcia.
Opis zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia są usługi cateringowe – przygotowanie i dostarczanie obiadów i śniadań dla uprawnionych beneficjentów Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, korzystających z Ośrodków Wsparcia.
Prawo świadczeniobiorców do korzystania z usług wynika z przepisów ustawy z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 930 ze zm.).
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w formie przetargu nieograniczonego w trybie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą Pzp” lub „Pzp” (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.). Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 i 138g ust. 1 ustawy Pzp.

2. Wielkość zamówienia Zamawiający określa na:
- 23092 obiadów dwudaniowych,
- 9287 obiadów jednodaniowych,
- 8785 śniadań.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 1 do SIWZ.
4. Uzupełnieniem opisu przedmiotu zamówienia są warunki zawarte w załączonym do SIWZ wzorze umowy - załącznik Nr 2 do SIWZ.
5. Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) określają kody: 55321000-6 i 55520000-1.
6. Ze względu na specyficzny charakter usług oraz w związku z niemożnością dokładnego określenia wielkości zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo jego zmniejszenia. Zmniejszenie wielkości zamówienia nie będzie skutkowało odpowiedzialnością Zamawiającego. Ewentualne zmniejszenie wielkości zamówienia Zamawiający szacuje na nie więcej niż 15%.
7. Wartość przedmiotu zamówienia będzie iloczynem podanej przez Wykonawcę ceny 1 posiłku brutto i przewidzianej w okresie trwania umowy liczby posiłków, natomiast wartość zrealizowanego zamówienia będzie wynikała z iloczynu ceny 1 posiłku i faktycznej liczby dostarczonych posiłków.
8. Zamawiający wymaga aby Wykonawca zatrudnił przy wykonywaniu zamówienia 1 osobę w wymiarze co najmniej 0,5 etatu na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2015., poz. 1502 ze zm.) lub właściwych przepisów państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
9. Pozostałe warunki dotyczące zatrudnienia osoby na umowę o pracę określone są w § 7 wzoru umowy.

Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw Warszawa Żoliborz
Główny przedmiot (CPV) 55.32.10.00-6
Dodatkowe przedmioty (CPV) 55.52.00.00-1

 

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej Nie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej Nie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramową Nie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej oferty Nie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania 12 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium 10000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada dokument zezwalający na prowadzenie działalności gospodarczej zbieżnej z przedmiotem zamówienia, np. dokument wystawiony przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

b) sytuacji ekonomiczno – finansowej;

Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia, na sumę nie niższą niż 100 000 zł.

c) zdolności technicznej lub zawodowej.

Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże,
1) że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał co najmniej jedną usługę o wartości brutto co najmniej 200 000 zł polegającą na świadczeniu usługi cateringowej,
2) że dysponuje minimum 2 osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, nie karanymi i posiadającymi stan zdrowia umożliwiający wykonywanie usług będących przedmiotem niniejszego postępowania,
3) że dysponuje lokalem umożliwiającym przygotowywanie posiłków objętych niniejszym zamówieniem, spełniającym wymagania sanitarne.

2. Oprócz spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 1 Wykonawcy muszą wykazać brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna). W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
3.1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych w pkt 1, winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców.
3.2. Natomiast warunek określony w pkt 2 musi spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie.
4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania wymienionych warunków polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia.

5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
6. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanych w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w innych walutach niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski dla tej waluty z dnia publikacji ogłoszenia.
7. Zamawiający, ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia zastrzega, że niniejsze zamówienie nie może być powierzone podwykonawcom.

IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu  
Kryteria oceny ofert
Cena 90 %
Doświadczenie 10 %
Warunki uzyskania dokumentacji postępowania Formularz można odebrać do dnia 2017-05-02
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.ops-zoliborz.waw.pl
Termin i miejsce składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Oferty/wnioski należy składać do dnia 2017-05-02 godzina 09:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać wnioski)
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert (jesli dotyczy) 2017-05-02, 09:30, 2017-05-02, 09:30, Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz Warszawa ul. Dembińskiego 3 pok. 14
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE? Nie

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zakońcvzony)

Wartość zamówienia

  Poniżej 750 000 EURO
Rodzaj zamówienia Usługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2016-12-05 , 10:46:33
I Zamawiający
Zamawiający Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
- adres Dembińskiego 3, 01-644 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon (0-22) 56-92-800
- faks (0-22) 83-36-424
- e-mail  
- adres internetowy  
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Ireneusz Górniakowski
- adres Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, Dembińskiego 3, 01-644 Warszawa
- lokal 1
- telefon (0-22) 569 28 09
- email  
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznych Dorota Siemiatycka
- adres Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, Dembińskiego 3, 01-644 Warszawa
- lokal 10
- telefon (0-22)5692847
- email  
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówienia p. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu p. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Świadczenie przez Wykonawcę specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – w tym dla osób z upośledzeniem umysłowym i wykazujących inne zakłócenia procesów poznawczych i dla osób chorujących psychicznie i wykazujących inne niż psychotyczne zakłócenia czynności psychicznych na terenie Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i art. 138g ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. DZ. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).
Postępowanie jest prowadzone w trybie art. 138o wymienionej ustawy.

Opis zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – w tym dla osób z upośledzeniem umysłowym i wykazujących inne zakłócenia procesów poznawczych i dla osób chorujących psychicznie i wykazujących inne niż psychotyczne zakłócenia czynności psychicznych zamieszkałych na terenie Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy Warszawy, zwanych dalej świadczeniobiorcami.
Prawo świadczeniobiorców do korzystania z usług wynika z przepisu ustawy z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 930 ze zm.).

2. Szacunkowa wielkość zamówienia to 6250 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych. Przewidywana, szacunkowa liczba świadczeniobiorców w okresie trwania umowy to 60 osób, w tym ok. 10 dzieci.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – zakres usług opiekuńczych stanowi załącznik Nr 1 do SIWZ.
4. Uzupełnieniem opisu przedmiotu zamówienia są warunki zawarte w załączonym do SIWZ wzorze umowy - załącznik Nr 2 do SIWZ.
5. Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) określa kod: 85312400-3.
6. Ze względu na specyficzny charakter usług oraz w związku z niemożnością dokładnego określenia wielkości zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo jego zmniejszenia. Zmniejszenie wielkości zamówienia nie będzie skutkowało odpowiedzialnością Zamawiającego. Ewentualne zmniejszenie wielkości zamówienia Zamawiający szacuje na nie więcej niż 15%.
7. Wartość przedmiotu zamówienia będzie iloczynem podanej przez Wykonawcę ceny 1 godziny usługi brutto i przewidzianej w okresie trwania umowy liczby godzin usług, natomiast wartość zrealizowanego zamówienia będzie wynikała z iloczynu ceny 1 godziny usługi i faktycznej liczby wykonanych godzin usług.
8. Zamawiający wymaga aby Wykonawca zatrudnił przy wykonywaniu zamówienia 1 osobę – koordynatora usług opiekuńczych w wymiarze co najmniej 0,5 etatu na podstawie umowy o pracę w rozumienie ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2015., poz. 1502 ze zm.) lub właściwych przepisów państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
9. Pozostałe warunki dotyczące zatrudnienia koordynatora na umowę o pracę określone są w § 7 wzoru umowy.

Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw Warszawa Żoliborz
Główny przedmiot (CPV) 85.31.24.00-3
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej Nie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej Nie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramową Nie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej oferty Nie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania 12 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium 0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne  
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu  
Kryteria oceny ofert
Cena 90 %
Doświadczenie 10 %
Warunki uzyskania dokumentacji postępowania Formularz można odebrać do dnia 2016-12-12
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.ops-zoliborz.waw.pl
Termin i miejsce składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Oferty/wnioski należy składać do dnia 2016-12-12 godzina 08:30
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać wnioski)
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert (jesli dotyczy) 2016-12-12, 09:00, Warszawa ul. Dembińskiego 3 pok. 14
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE? Nie

Przetarg nieograniczony na usługi cateringowe (zakończone)

Wartość zamówienia Poniżej 209 000 EURO
Rodzaj zamówienia Usługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2016-03-29 , 15:29:43
I Zamawiający
Zamawiający Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
- adres Dembińskiego 3, 01-644 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon (0-22) 56-92-800
- faks (0-22) 83-36-424
- e-mail  
- adres internetowy  
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Ireneusz Górniakowski
- adres Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, Dembińskiego 3, 01-644 Warszawa
- lokal 1
- telefon (0-22) 569 28 09
- email  
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznych Maria Malmurowicz
- adres Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, Żoliborskie Centrum Integracji i Aktywizacji Seniorów ul. Wyspiańskiego 6/8
- lokal 24
- telefon (0-22)8394088
- email  
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówienia Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, Dembińskiego 3, 01-644 Warszawa
- lokal 0
Adres, na który należy przesyłać oferty p. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Usługi cateringowe – przygotowanie i dostarczanie obiadów i śniadań dla uprawnionych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, korzystających z Ośrodków Wsparcia.
Opis zamówienia
Wielkość zamówienia Zamawiający określa na:
a) 24 035 obiadów dwudaniowych,
b) 10 879 obiadów jednodaniowych,
c) 10 626 śniadań.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 1 do SIWZ.
Uzupełnieniem opisu przedmiotu zamówienia są warunki zawarte w załączonym do SIWZ wzorze umowy - załącznik Nr 9 do SIWZ.
Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) określają kody: 55321000-6 i 55520000-1.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw Warszawa Żoliborz
Główny przedmiot (CPV) 55.32.10.00-6
Dodatkowe przedmioty (CPV) 55.52.00.00-1

 

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej Nie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej Nie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramową Nie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System Zakupów Nie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej oferty Nie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania 12 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium 10000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
(Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie)

2) posiadania wiedzy i doświadczenia do wykonania przedmiotowego zamówienia;
• Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał lub wykonuje (dot. świadczeń okresowych lub ciągłych) co najmniej dwie usługi cateringowe o łącznej wartości brutto minimum 300 000 zł, których należyte wykonanie potwierdzone zostanie przez Wykonawcę załączonymi do oferty dowodami.

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
• Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje:
1) minimum 2 osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, niekaranymi i posiadającymi stan zdrowia umożliwiający wykonywanie usług będących przedmiotem niniejszego postępowania,
2) lokalem umożliwiającym przygotowywanie posiłków objętych niniejszym zamówieniem, spełniającym wymagania sanitarne,
3) środkiem transportu do przewożenia posiłków.

4) znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
• posiada opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia, na sumę nie niższą niż 100 000 zł.,
• posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na sumę minimum 100 000 zł.

2. Oprócz spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 1 Wykonawcy muszą wykazać brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
 

IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena 90 %
Doświadczenie 10 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień Formularz można odebrać do dnia 2016-04-07
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.ops-zoliborz.waw.pl
Termin i miejsce składania ofert Oferty należy składać do dnia 2016-04-07 godzina 09:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert 2016-04-07, 09:30, OPS Warszawa, Dembińskiego 3, pok.14
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE? Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE 2016-03-29

Strony